សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រយើង!

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ដោយសារគេហទំព័រយើងកំពុងសាងសង។